Saturday, 30 July 2011

Group II 2011 Keys


  C-Series


1
A
SECURITY DRILL CONDUCTED BY THE POLICE ANDSECURITY AGENCIES IN CHENNAI
2
D
D. Subba Roa
3
D
Sheikh Hasina
4
B
The Privileges - Jonathan Dec. Avtar-Dic Mathison. Hard Girls - Martina cole
5
B
Russia
6
B
Australia
7
A
29 April 2010
8
C
1 march 2010
9
A
australia
10
D
Bangaladesh
11
B
1948
12
B
Handloom Industry
13
C
11
14
A
Mg and Al
15
A
T1946
16
C
The software which helps for scientific Tamil Development
17
C
NH3. KCI
18
A
Glacier-Cirque. Undergroundwater-Lapies, Rive- Pothole, Wind - Inselberg
19
A
Mathavilasa prahasanam - Temple
20
C
Stefan's Law
21
B
1909
22
B
West Germany
23
C
1962
24
B
Rowlatt - Jalianwalla Bagh - Kilafat - Matague-chelmsford
25
A
Salem - Kanniyakumari
26
C
Gandhi Irwin Pact
27
A
I & II are correct
28
D
forth floatation
29
A
43%
30
C
1961
31
A
5.517 g cm -3
32
D
90
33
C
1980
34
D
enabling the banks to realize their waves
35
D
Mountbatten Plan
36
D
C
37
D
Manganese
38
A
Urban
39
C
Parliamentary, Federal and Multi Party System
40
C
Currency with public + time deposits of public with bankd + demand deposits
41
C
Fossils
42
A
Ethnography
43
D
June 1801
44
C
Presentation
45
A
Orissa
46
C
7,21,009
47
B
pataliputra
48
B
LASER
49
C
Utirapatti
50
C
K2 Cr2 O7
51
A
Shakira
52
B
Indus
53
A
Spain
54
A
V.P. Dhananjayan & Shantha Dhananjayan
55
D
Both A & B
56
D
2011 - 2020
57
D
Washington
58
D
Paul Samuelson
59
C
Istanbul
60
C
No to lie detector and narco testing
61
B
2-3-4-1
62
A
25.0
63
C
Madurai
64
B
Bodi - Cardamom. Chinnamanur-Tobacco.Usilampatti-Cardamom, Cumbum - Biscut
65
A
Agriculture
66
A
C. Rajagopalachari
67
 C
It can measure large potential differences
68
A
Mariana Trench
69
A
I & II are correct
70
A
Quantity of money
71
C
8%
72
A
Sardar Vallabhai Patel
73
D
Increase at some places and remain the same at some other places
74
D
Polytene Chromosomes
75
A
Mercury. Venus, Earth & Mars
76
B
creation of Andhra Pradesh
77
A
3rd
78
B
1/6
79
A
Haemoglobin
80
B
Terisand - Dharmapuri
81
C
Neelakanta Brahmachary
82
C
Ionosphere
83
C
1757
84
C
air pollution
85
C
Vijayalayan
86
A
4.5. Billion years
87
B
personal income minus taxes
88
A
Mislavsky
89
C
west Bengal
90
A
Watson & Crick
91
D
Article 312
92
A
1.3. Lakh sq.km
93
A
Raja Rajan I
94
C
CD
95
A
1976
96
B
1976
97
B
Partion of Bengal - Lord Lytton
98
A
Consumers
99
C
an operating system
100
A
Arithmetic mean101
ã‰gJ + x‹W + Ïš
102
mJ + mšyJ + CÂa«
103
k© + fy¤J + cŸ
104
bgUik + m©l§fŸ
105
csJ + MF«
106
nfhiH
107
ö‰¿
108
vëJ
109
êÂ
110
jhϻJ
111
Fil
112
ÏaªÂu«
113
C¡f¥gL¤Jjš
114
éçth¡f¥gFÂ
115
gh®itahs®
116
nehŒ - xèbaG¥ò
117
rh¥ÃL - c‹Dila
118
Ïd« - Ú®ãiy
119
FÂiu - ÃL§F
120
ef® - btë
121
ÏH¤jš
122
go¤jh‹
123
bfhŸgt®
124
ngh‰Wjš
125
tªjh‹
126
flik. fh£Á, »©z«,. Ñiu
127
M®t«, fhšgªJ, bl‹å°, k£il¥gªJ
128
j£L, jhœ¥ghŸ, §fŸ, Ôik
129
fhiy, »H¡F, rhiy, ef«
130
fhyo, Áç¤jš, jâjš,eLjš
131
cç¢brhš bjhl®
132
brŒÍëir msbgil
133
éidahyizÍ« bga®
134
éa§nfhŸ éidK‰W
135
cUtf«
136
jäœehL vš ÁwªJ és§F»wJ
137
Fwªbjhif vªj üšfSŸ x‹W
138
bg£o¡FŸ v‹d ÏU¡»wJ
139
ghiy ãy¤Âš Áj¿¡ »l¥git ahit
140
fhªÂaofŸ cil¤bj¿ªjJ vij
141
e‹ik
142
éa¥ò
143
mê¥gJ
144
x‰Wik
145
fŸshik - foa
146
btªjd« - Ϫjtd«
147
bkhêna - bkhêna
148
KÂiuÍŠ - FÂiuth
149
ehåy« - ehaf¡
150
m«nk - m«nk
151
1 - M  2- <  3- m  4- Ï
152
1 - Ï  2- M  3- <  4 - m
153
1 - <   2 - m  3- M  4 -Ï
154
1- M  2 - Ï  3- m  4- <
155
1 - <  2 - Ï  3- m  4- M
156
g¤J¥gh£L
157
és«Ã ehfdh®
158
t.c.Á
159
fè¤bjhif
160
ÂUtŸSt®
161
Ûåd«
162
kæš
163
rik¤jš
164
gçnkyHf®
165
fh»j¥ó
166
gy jå¥ghlšfŸ òyt®fshš ghl¥bg‰wd
167
eh‹ fil¤bjUΡF¢ br‹W bghU£fis th§»nd‹
168
bjŒt¥ òyik¤ ÂutŸStU« jkJ ÂU¡Fwis kJiu j䜢 r§f¤Âš mu§nf‰¿dh®
169
òif t©oia ãW¤j  Át¥ò bfhoia¡  fh£odh‹
170
nfhê bfh¡fç¡F«
171
FU
172
bg©kh‹
173
cæç
174
v£L
175
Ïfœjš
176
vG
177
vŒJ
178
RL
179
fh©
180
fiy
181
ku« ãy¤Â‰F mHF brŒ»wJ
182
rkz kj¢ rh®òila üš tisahgÂ
183
öJ v‹gJ 96 tif Á‰¿y¡»a§fSŸ x‹W
184
rh¤jdh® tŸSt® tê ã‰gt®
185
Áç¤J k»œtJ k¡fS¡F k£Lnk thŒ¤j ngW
186
fhy¥ bga®
187
Ïl¥ bga®
188
fhy¥ bga®
189
g©ò¥ bga®
190
g©ò¥ bga®
191
Ãwéid th¡»a«
192
bjhl® th¡»a«
193
brŒÂ th¡»a«
194
fyit th¡»a«
195
f£lis th¡»a«
196
fašéê ÂU¡FwŸ gæ‹whŸ
197
ÂU,. é. f. Ïsik éUªij Ïa‰¿dh®
198
nr¡»Hh® nrhHdhš tunt‰f¥g£lh®
199
khzt®fŸ tF¥ig  öŒik brŒjd®
200
Ãothj«

 Expected cutoff 

MALES            : 165 + (or) – 3 Qns. (OC)
FEMALES       : 162 + (or) – 3 Qns. (OC)

MALES            : 158 + (or) – 3 Qns. (BC)
FEMALES       : 155 + (or) – 3 Qns. (BC)
  
MALES            : 155 + (or) – 3 Qns. (MBC)
FEMALES       : 152 + (or) – 3 Qns. (MBC)
  
MALES            : 152 + (or) – 3 Qns. (SC)
FEMALES       : 150 + (or) – 3 Qns. (SC)

MALES            : 148 + (or) – 3 Qns. (ST)
FEMALES       : 146 + (or) – 3 Qns. (ST)


AVVAIYAR TNPSC SALEM
S.S.P. ( I.T.T) CAMPUS
(OPP) APPUSAMY HOSPITAL
GANDHI ROAD
SALEM -7
7708812299

NEXT BATCH WILL START ON 13.8.2011

No comments:

Post a Comment